Regulamin

sklepu internetowego okularowo.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego okularowo.pl jest firma pod nazwą Salon Optyczny "Do zobaczenia" Paweł Cybulski z siedzibą w Płocku przy ul. Sadowej 43

NIP 7742999310 Regon 146573694 zwana w dalszej części Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania przez Klientów z serwisu okularowo.pl, w szczególności:

- przedmiot transakcji

- warunki sprzedaży

- tryb postępowania gwarancyjnego

- możliwości odstąpienia od umowy

3. Regulamin portalu okularowo.pl został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawne.

4. Przedmiotem transakcji są towary opisane na stronie serwisu okularowo.pl, w szczególności okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe i podobne artykuły.

5. Oferowane za pośrednictwem portalu artykuły są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

6. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego okularowo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy określony jest w cenniku dostaw.

8. Walutą transakcji jest polski złoty.

9. Zakup może zostać dokonany przez pełnoletnią osobę fizyczną lub firmę, w dalszej części regulaminu zwanej Klientem. 10.Do każdego produktu dołączany jest paragon lub przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji oraz podaniu pełnych danych – faktura.

§ 2. Warunki sprzedaży

1. Kupujący może dokonywać zakupów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Realizacja transakcji przebiega w sposób następujący:

- dodanie produktu do koszyka

- wybranie rodzaju dostawy

- wybranie rodzaju płatności

- określenie miejsca dostawy

- potwierdzenie zakupu

- dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych lub przelewem.

3. W przypadku płatności przelewem klient otrzymuje na podany przez niego email wiadomość zawierającą dane do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie jest przekazywane niezwłocznie do realizacji. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni od daty zamówienia, zamówienie jest anulowane.

4. Składając zamówienie na okulary wraz ze szkłami korekcyjnymi klient przesyła za pomocą formularza elektronicznego skan recepty wystawonej przez lekarza specjalistę, nie starszej niż 6 miesięcy.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy związane z doborem szkieł przez lekarza specjalistę.

6. Wszelkie zmiany w zamówieniach powinny być sygnalizowane przez klienta w terminie 5 dni od daty zamówienia produktu. Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres: info@okularowo.pl

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych

8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku uszkodzeń klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

§ 3. Gwarancja

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem serwisu okularowo.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją na okres 1 roku, licząc od daty zakupu.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji są obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, spowodowane wadliwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

4. Wszelkie wady ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji poza wadami opisanymi w § 3 punkt 3 zostaną usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku naprawy o znacznym stopniu skomplikowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji gwarancji w terminie do 28 dni roboczych.

5. W przypadku wad fabrycznych produktu następuje wymiana na nowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki na adres: Optyk Do zobaczenia al KEN 85 lokalu 25 02-777 Warszawa. Koszt transportu towaru do serwisu jest pokrywany przez klienta.

6. Reklamacji należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@okularowo.pl

7. W przypadku braku możliwości naprawy towaru oraz braku możliwości wymiany produktu na nowy zostaje klientowi zwrócona cena towaru w terminie do 14 dni roboczych.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art.27 prawa konsumenckiego Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, do jego zachowania wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od umowy należy niezwłocznie wysłać oświadczenie dostępne w formularzu: Formularz zwrotu ( POBIERZ FORMULARZ ) na adres info@okularowo.pl a wypełniony i podpisany oryginał należy odesłać razem z zwracanym towarem.

3. Sprzedający potwierdza otrzymanie powyższego oświadczenia na podany przez Klienta adres mailowy.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie w jakim został on dostarczony wraz ze wszelkimi akcesoriami oraz nie naruszoną plombą. Kosztem zwrotu jest obciążony Klient.

5. Wyjątki od odstąpienia od umowy zawartej na odległość wskazane są w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Z artykułu tego możemy się dowiedzieć, kiedy nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku zakupu okularów wraz z soczewkami okularowymi zastosowanie ma pkt 3 art. 38, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego nie ma możliwość zwrotu opraw do których zostały zamontowane soczewki okularowe wg zamówienia klienta.

6. Każde oprawy i okulary wysłane do klienta są zabezpieczone plombą, która jest zakładana w widocznym miejscu ale w taki sposób aby nie przeszkadzała w przymierzeniu opraw. Koniecznym warunkiem zwrotu jest odesłanie okularów wraz z nienaruszoną plombą. W przypadku gdy plomba zostanie naruszona lub zdjęta zwrot zostanie odrzucony, a kupujący będzie zobowiązany od odbioru okularów na własny koszt.

7. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki, pobrania oraz zwrotu.

§ 5. Polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu okularowo.pl jest Sprzedający.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2014 1182) oraz Ustawie o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz. U 2013 nr 144 poz. 1422) Sprzedający jest zobowiązany do ochrony danych osobowych klientów.

3. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe jednocześnie zgadzając się na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.

4. Klient ma możliwość w każdym momencie do wglądu, poprawiania i aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Wszelkich zmian Klient dokonuje wysyłając stosowne informacje na adres mailowy: info@okularowo.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym terminie.

2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez publikację na stronach portalu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.

3. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące funkcjonowania serwisu, jak również uwagi dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać drogą elektroniczną wykorzystując formularz kontaktowy umieszczony na stronie okularowo.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Optyk Do zobaczenia al. KEN 85 lokal 25, 02-777 Warszawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawne, a wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 5. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie okularowo.pl w zakładce Regulamin.

Facebook Messenger